Thống kê chi tiết xổ số Bình Phước

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Phước

Bộ số Lần về Tỉ lệ
15 4 Lần 4.44%
04 3 Lần 3.33%
23 3 Lần 3.33%
25 3 Lần 3.33%
68 3 Lần 3.33%
89 3 Lần 3.33%
06 2 Lần 2.22%
34 2 Lần 2.22%
37 2 Lần 2.22%
41 2 Lần 2.22%
44 2 Lần 2.22%
45 2 Lần 2.22%
48 2 Lần 2.22%
50 2 Lần 2.22%
59 2 Lần 2.22%
60 2 Lần 2.22%
62 2 Lần 2.22%
69 2 Lần 2.22%
73 2 Lần 2.22%
75 2 Lần 2.22%
76 2 Lần 2.22%
83 2 Lần 2.22%
86 2 Lần 2.22%
87 2 Lần 2.22%
93 2 Lần 2.22%
01 1 Lần 1.11%
03 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Bình Phước đến 23/09/2023

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
15 4 Lần Tăng 1
04 3 Lần Không tăng
23 3 Lần Tăng 2
25 3 Lần Tăng 1
68 3 Lần Không tăng
89 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
15 6 Tăng 1
41 6 Không tăng
50 5 Không tăng
60 5 Không tăng
04 4 Không tăng
25 4 Không tăng
29 4 Không tăng
34 4 Không tăng
62 4 Tăng 1
66 4 Không tăng
68 4 Không tăng
89 4 Tăng 2

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
79 13 Không tăng
54 12 Không tăng
04 9 Giảm 1
15 9 Tăng 1
25 9 Tăng 1
50 9 Không tăng
83 9 Tăng 1
03 8 Tăng 1
09 8 Không tăng
10 8 Không tăng
12 8 Không tăng
23 8 Tăng 2
26 8 Không tăng
29 8 Giảm 1
32 8 Không tăng
34 8 Không tăng
37 8 Không tăng
41 8 Không tăng
49 8 Không tăng
57 8 Không tăng
60 8 Giảm 1
61 8 Không tăng
86 8 Không tăng
89 8 Tăng 2

Các cặp số ra liên tiếp

  • 73: 2 Kỳ
  • 15: 3 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Bình Phước trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
18 Lần Không tăng
0
Không tăng 19 Lần
18 Lần Tăng 3
1
Giảm 3 18 Lần
20 Lần Tăng 2
2
Giảm 3 16 Lần
15 Lần Giảm 2
3
Tăng 5 19 Lần
20 Lần Tăng 1
4
Không tăng 21 Lần
21 Lần Giảm 1
5
Tăng 1 20 Lần
25 Lần Tăng 1
6
Giảm 1 19 Lần
15 Lần Giảm 2
7
Giảm 1 13 Lần
16 Lần Tăng 1
8
Giảm 2 12 Lần
12 Lần Giảm 3
9
Tăng 4 23 Lần